Assalomu alaykum, Mehmon!
Tasodifiy maqola: Umrni uzaytirishning oddiy yo‘li
Kishilarga ezgulik ulashish bandani dunyo va oxiratda baxtli qiladi. Yaxshilik urug‘larini ekkan odam hech qachon afsuslanmaydi. Kuni kelib uning totli mevasini ko‘radi. Yaxshilik qilgan odamning umriga baraka kiradi. Bu haqida nabaviy hadis naql qilingan. Savbon roziyallohu anhu rivoyat qiladi: “Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: “Kishi gunohlari tufayli o‘ziga kelayotgan rizqdan, albatta mahrum bo‘ladi. Qadarni faqatgina duo qaytaradi. Umrni faqat yaxshiliklar uzaytiradi”, deganlar” (A... Davomi...
Kirish
Reklama
уз синглиси номусини топтаган
БЕНОМУС АКА КИРДИКОРИ (ёхуд уз синглиси номусини топтаган
беор ака хакида вокеий хикоя)

Тушликдан сунг Зумрад опа эри Ислом акага дарду хасрат килди.
- Дадаси, бугун яна коллеждан кизимиз Зарифанинг гурух рахбари,
яна психолог келишди. Мен билан сухбат утказиб, тушунтириш хати
ёзиб олишди. Эртадан укишга юбормасак, бизга нисбатан чора
куришармиш. Коллежда укиш мажбуриймиш. Биз кизимизни коллежга дарс юбормай, юртбошимизга, хукуматимизга карши иш килаётган эканмиз. Илтимос, Зарифа эртадан бошлаб укишга борсин дугоналари катори. Коллеж ёнгинамизда, тикувчилик булимида укиса, хам дипломли, хам хунарли булади. Углимиз Икромни укитмадик, ишласин деб. Хеч
булмаса кизимизни укитайлик.
- Лекциянг тугадими?! - Ислом ака шахд билан урнидан туриб,
хотинига ушкирди.
- Уша билимдон домлаларинг яна бир бор келишса, айт, мен кизимни
укитмайман. Киз меники. Укитаманми, укитмайманми, бу менинг ихтиёрим. Ким куйибди киз болага укишни? Ана канча кизлар
укишга бориб, ибо хаёни унутиб, бузилиб кетишяпти. Утирсин уйда,
уй ишларини ургансин. Эрта индин тенги чикса, узатворамиз, эри
бокади. Бу хакда бошка гапирма.
Шу билан эр- хотин сухбати тугади.
Зумрад опа барибир эрига гап уктириб булмаслигини билади, шунинг учун хам индамади. Булмаса, тилинг чикиб колдими деб, дуппослашдан хам тонмайди.
Эри ва угли мебель ишлаб чикариш корхонасида ишлашади. Узи иккита-
учта жойда фаррошлик килади. Зарифадан бошка хамма эртадан-. кечгача ишда булишади. Уй юмушлари Зарифанинг зиммасида.
У мактабда хам дуруст укимади. Куп дарс колдирарди. Шунинг учунми
жуда содда, камгап, хатто уз фикрини дадил туриб айтолмайди.
Отасининг соясидан хайикади. Баъзида онаси билан сухбатлашиб
колишади. Бу камдан-кам булади. Чунки онасиям кун буйи ишлайди,
дам олиш кунлари бозорга савдога чикади.
Бугун хам одатдагидек хамма нонушта килиб уз ишига жунаб кетди. Зарифа ховлида ёлгиз узи колди. Ховли супурди, хоналарни тозалаб чикди. Кир ювди. Хамма жойни саранжом-саришта килгач, телевизор каршисига утирди. Узига ёккан курсатувларни томоша килди. Кейин кечга овкат солди. Тушдан кейин куча дарвозаси такиллади. Очса, акаси турибди.
- Ие, акажон вактли келибсизми? - хайрон колди Зарифа.
- Бугун бир журамни туйи. Шунга жавоб сурадим. Тез кийимларимни
тайёрла, мен ювиниб чикай...
Зарифа акасининг хонасига кириб, унинг туйга киядиган кийимларини
тайёрлашга тушди.
Икром хонасига кириб, хамма нарсасини тахлаб куйган синглисига
миннатдорчилик билдирди. Хонасидан чикаётган Зарифага узи билмаган холда сукланиб каради.
- Тавба, шу вактгача бирор марта эътибор бермаган эканман, - узига
узи гапирди Икром. - Синглим тулишиб, кузга куриниб колибди...
Икром бошкача булиб кетди.... тез кийиниб уйдан чикиб кетди. Шу кундан бошлаб Икромнинг синглисига булган муносабати узгара бошлади. У кутилмаганда ишдан келиб колар, телефонидаги хар видео ва суратларни синглиси билан бохам курарди. Зарифа баъзида уялиб, узини четга сурса, акаси энди катта булганликларини, бу нарсани билишлари кераклигини айтарди.
Икром бугун яна ишидан вактли келди. У канакадир саросимада, юзлари кизарган, кузлари бежо эди.
Зарифа акасининг бу ахволидан куркиб, "ака, мастмисиз? Ишга
бормадингизми?" деди.
Икром куча дарвозасини махкамлаб, синглисини кулидан ушлаб, уз
хонасига олиб кирди. Телевизор куйиб, овозини баландлатди. Кейин
оч буридай синглисига ташланди.
- Ака, нима киляпсиз? Куйворинг мени, куйворинг...
Зарифа акасининг бакувват кулларидан хар канча уринмасин, чикиб кетолмади. Йиглаб, сикташлари фойда бермади. Нафс кулига айланган ака куз очиб юмгунча, бокира, гулдай покиза синглисининг номусини поймол килди. Хуши жойига келиб, килган ишини уйлагач, дахшатга тушди. Бир чеккада кон йиглаб утирган синглисининг ахволини
тасвирлашга калам ожизлик килади.
Лекин гишт колипдан кучганди...
- Хеч кимга огиз очма, хаммасини узимиз хал киламиз, - яна дагдага. килди Икром. - Мабодо ойимга айтадиган булсанг, мен сени улдираман. Кейин узинг шарманда буласан, эшитдингми?
Зарифа акасидан куркибми, булиб утган ишнинг мохиятини, натижасини тушунмайми, хеч кимга индамади.
Кунлар эса утар, акаси хар замонда уни тушакка тортарди...
- Кизим, кундан-кунга семириб кетяпсанми? - онаси тулишиб бораётган кизидан суради.
- Билмасам... Зарифани юраги оркасига тортиб кетди. Кейин эса акасининг маслахати билан корнини румол билан махкам кисиб,
боглаб юрадиган булди, худди ойни этак билан ёпиб буладигандек... ота-
она эса уз ташвишлари билан банд, эрта бориб, кеч келишарди...
- Ойижон, улиб коламан, ойижон, -
Зарифа уйкусидан йиглаб, чинкираб уйгонди. У корнини ушлаб йигларди.
- Кечаси билан корним огриб чикди, хозир огригига чидолмаяпман, -
кизни овози зурга чикарди.
Кизининг ахволи жиддийлигини куриб, Зумрад опа Зарифани касалхонага олиб чопди. Шифокор кабулида утирганларида, Зарифа
онасидан хожатхонага бориб келишларини суради. Она-бола хожатхона томон кетишди. Ичкарига кирган Зарифа хадеганда чикай демасди. Бир пасдан кейин эса ичкарида вахимали гала-говур эшитилди.
- Вой, улай, бир киз хожатхонада тугиб куйди, тез духтир чакиринглар... бир аёл бакириб, одамларни ёрдамга чакирди. Зум утмай, "носилька" кутарган шифокору хамширалар етиб келишди. Вокеадан хабар топган
Зумрад опа хушидан кетганди.
Чакалок улик тугилган, Зарифани ахволи огир эди. Шифохона маъмурияти прокуратура, ички ишлар идорасига хабар беришди.
Тергов, суриштирув ишлари бошлаб юборилди. Киз хушига келганида
прокуратура ходими ундан "Болани отаси ким?" деб суради. - АКАМ!
Бу жавобдан хамма дахшатга тушди. Хамма оёкка турди. Кизни укишга
жалб килолмаган коллеж маъмурияти вахимага тушди. Ота иснодга колди. Беномус ака уйидан кочиб кетди. Махаллада хар хил гаплар авжига чикди.
- Астагфуриллах, ака уз синглисини бадном килса-я.
- Онани кузи каерда экан? Нахотки орадан туккиз ой утса-да, она уйида
юрган кизининг хомиладорлигидан бехабар колса. Кузи курмиди?
Шунчалик бепарво буладими, она дегани?
- Уйидан бир кадам чикмаган киз акасининг касофатига колиб, бадном
булиб утирса-я.
Орадан хеч вакт утмай, бадкирдор ака кулга олиниб, суд томонидан
узок муддатга озодликдан махрум этилди.
Углининг кирдикори отани тушакка михлаб куйди. Она улганининг
кунидан мажбур ишга бориб келарди. Зарифа эса оламу одамдан
айрилиб колган, паришонхотир, уз ёгига узи коврилиб юрибди. Онаси
хар замонда, "акангни килмишини менга вактида айтганингда бу
кургуликлар булмасди", деб йиглаб олади. Узининг эътиборсизлигидан
каттик укинади. Аммо, сунгги пушаймон - узингга душман", дейишади.

ХУРМАТЛИ ДУСТЛАР!
Бу вокеа уйдирма ёки тукима эмас. Бу жуда аянчли ва аччик хакикат.
Суд материаллари асосида тайёрланган вокеий хикоя. Ака камалди, жазосини олди. Лекин вояга етмаган бир кизнинг хаёти барбод булди. Бир оиланинг номига дог тушди, етти пушти бу шармандаликдан азият чекади. Бу вокеа янаям бизни хушёрликка чорласин. Балогат ёшидаги угил- кизларимизнинг одоб-ахлоки билан кизикайлик. Оналар кизлари билан сирдош булсин. Бунчалик хаёт ташвишларига уралиб колмай,
кизларимизга жинсий хаёт хакида тугри маълумот берайлик. Савобу
гунох хакида ривоятлар, хикоялар айтиб, Хадиси шарифдан намуналар
укиб бериб, угил-кизларимиз маънавиятини устирайлик. Токи, узимиз устирган фарзанд килмишидан халк олдида бошимиз эгилиб, юзимиз каро булмасин.
Maqola haqida
www.Xikoya.Ru Eng Sara Xikoyalar olami
Ijtimoiy tarmoqlarda ulashing:
shu kategoriyaga tegishli xikoyalar
screen Murodbekdan qisqa...
KELINOYI YIGIT QIZNI SEVAR EDI QIZ HAM YIGITNI.... YIGIT QIZGA SEN BIZNI UYGA KELIN BO'LASAN SENI XECH KIMGA BERMAYMAN DER EDI. SHUNDAY HAM BO'LDI YIGITGA BIR UMR KELINOYI...
screen Suniy yòl bilan bo‘shanish zarari
Suniy yòl bilan b9shanish zarari! Diniy izoh... Bizni dinimizda buni qo'liga nikoxlanishlik deyiladi. Ya'ni qo'l yordamida bo'shanish. Bunday odamlar u dunyoga borganlarida qo'li 2qat bo'ladi. Maxshar kuni avlodlari bobo nega qo'liz 2qat deb so'raydi. Barcha ajdodu avlodlarini butun insoniyat oldida uyatga qo'yadi. Barchasi yerga qarab qoladi. Ilmiy izoh... Suniy urug' to'kish, yoki ko'cha tilida aytganda 5ga1. Bu ishni qilgan odamda kuchli refleksiya xosil bo'lib qoladi. U odam ayoliga bors...
screen Opa-Singil
Xullas Fotima-Zuxra (qizlani ismlari)2lasi yaxwi oqiwardi.Maktabni a'lo baxolarga tugatiwdi, maktabni bitirib med kollejga 1ta soxaga topwiriwdi cunki ikkisiham bir-biridan ajralgisi kelmasdi kollejga ham kiriwdi kursdowlari faqat qizlar ekan ular juda gozal edi ularni korgan bollar hattoki qizlar ham maxliyo bob qoliward. Fotima sariqdan kelgan kotlari kattagina emchaklari 2 razmer kozlari tim qora qarawi bn odamni maxliyo qilardi yuzlari tiniq oppoqina qiz edi Zuxra ham undan qoliwmasdi faqatg...
Reklama
UzbX18.RU ehtirosli hikoyalar
Узбекискео порно
Смотреть бесплатно порно видео на xhamster.com
Порномоби МОБИЛЬНОЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН
Купить рекламу 3 руб.asdasd asdasd asdasd asdasd